Strandskydd

Strandskydd har funnits i Sverige sedan 1940-talet och det generella strandskyddet som idag gäller över hela Sverige kom till 1975. Det innebär att man inte får bebygga stränderna och gäller längs alla vattendrag, såväl insjöar som havskust. Syftet är att skydda djur- och växtlivet längs stränderna och säkerställa allmänhetens tillgång för ex. friluftsliv och bad. Det generella strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen, vid vissa vattendrag är det utökat till 300 m. Vill man bygga närmare än så måste man ansöka om dispens.

Men som situationen ser ut idag i Sollentuna och de flesta andra Stockholmskommuner så respekteras inte strandskyddet. I dag är stora delar av våra stränder i kommunen bebyggda och allemansrätten gäller inte där. Vi vill bevara de orörda strandremsor som än så länge finns kvar. För allas skull. Både för oss som vill promenera längs med vattnet och för de djur- och växtarter som mer eller mindre är beroende av strandzonen.

Kastellgården/Väsjön

Vi har flera gångeröverklagat att naturen inom strandskyddsområde vid Väsjön ersätts av gator och bebyggelse. Detta ärende har varit uppe hos regeringen två gånger, och ytterligare en gång i mark och miljödomstolen under 2021. Kommunen som är första instans gav dispens för en hel del bebyggelse, men vi och länsstyrelsen överklagade. I stort sett gick MMD på vår linje. De sökande fick inte prövningstillstånd hos mark och miljööverdomstolen.

r

Med rött markerat de områden som MMD tillåter bebyggas inom strandskyddsområdet

Norr om jästbolaget

Norr om jästbolaget, öster om motorvägen finns ett naturområde med mestadels lövskog, där den största delen ligger inom strandskyddsområde. Det finns där en detaljplan för kontor sedan 1990, men marken är köpt av ett annat bolag som vill bygga bostäder. Kretsen arbetar för att detta område ska vara kvar för strandnära natur med försiktig anpassning för rekreation. Vi menar att tillkommande bostäder, om sådan ska byggas, ska lokaliseras till redan ianspråktagen mark på platser med bra kollektivtrafik. Runt Rotebro station finns sådana platser, och med en ökande befolkning där blir sjönära natur än mer värdefull.

Öster om Rösjön

Här har det sedan gammalt funnits en del sommarstugor. En stor del är naturreservat, men längre söderut finns det privatägda sommarstugor kvar. Strandskyddet är utökat till 300 meter, då natur och allemansrätten är extra viktigt inom detta område.

Av någon för oss okänd anledning arbetar kommunen för att ägare av sommarstugor ska få ersätta dessa med mycket stora hus. Enligt lagstiftningen får man behålla och ersätta befintlig bebyggelse så länge man inte utökar intrånget. För övrigt gäller att naturvärden och rekreationsvärden går först.

Helst borde kommunen köpa upp sommarstugetomterna så att naturen får mer utrymme inte mindre.