Törnskogen

Törnskogen brukar kallas för Sollentunas vildmark och tillhör ett av kärnområdena inom Rösjökilen. Området ligger i nordöstra delen av Sollentuna och sträcker sig in i Upplands-Väsby kommun. Södra Törnskogen är namnet på naturreservatet inom Sollentunas gränser. Även Upplands-Väsby har inrätta ett naturreservat på sin sida kommungränsen i norra Törnskogen.

Naturen och landskapet är väldigt varierat. I Törnskogen finns en mosaik av olika skogstyper där urgamla tallhällmarker och granskog är de dominerande skogstyperna. Skogen blandas med våtmarker som mossar och våtmarker samt odlade marker. Denna variation av miljöer ger förutsättningar för områdets rika djur- och växtliv. Naturen är kuperad och man får en vacker utsikt från de högsta hällmarkerna. Ner mot Norrviken sluttar det brant och den otillgängliga terrängen här har hindrat skogsbruk. Därför finns det på flera ställen längs med Norrvikens strand avsnitt med närmast urskogsliknande karaktär. Strandremsan kantas av alar och här kan man t.ex. få syn på bävrar.

Snuggan är en liten men mycket intressant sjö i Törnskogen. Den är ganska unik i Rösjökilen med sitt naturligt låga pH-värde (surt vatten) och näringsfattiga vatten.

Snuggan

Det finns många våtmarker i Törnskogen son har fått förlorade ekologiska värden genom att grundvattennivåerna har sänkts. Kretsen arbetar för att dessa ska återställas genom att ta bort de dikningar som skett. Det finns i skötselplanen att återställning ska ske. vissa av dessa återställningar har utförts på privat initiativ.

Törnskogsmossarna är unik för Stockholmsområdet. Den har sitt naturliga utflöde åt sydväst med en igenlagd bäck under Båtsmansvägen, förbi Edsängen, via Bäckvägen och fram till den bro som är byggd under den gamla vägen som gör från Edsbacka fram till slottet. Den har delvis fått sämre värde genom två dikningar.

Norrut finns ett dike som sänkt grundvattennivån i den norra änden. Torven har till del brutits ned och där växer idag granskog. Dämning pågår i regi av kommunen. Granarna kommer att dö då vatten ställer sig över vattenytan. Med tiden vartefter torven får chans att växa till, kommer norra delen åter bli en mosse. Det kommer ingen av oss hinna uppleva.

Åt sydöst har ett djupt dike grävts från snön Snuggan, som tappar ur den östra delen av den södra Törnskogsmossen. Nivån bör höjas.

 

I Törnskogen hittar du tre stycken temastigar.

Vildmarksstigen Denna stig har kommunen tagit över från Naturskyddsföreningen med få förändringar och heter nu Törnskogen runt.

Fornstigen Långbroleden  Denna stig har tagits över av kommunen.

Urtid-Istid-Nutid är en 5.2 km lång lärstig där alla slags geologiska fenomen från urtidens bergarter via istidens jordarter, landhöjningens och nutidens påverkan på landskapet kan studeras. Stigen startar och slutar vid Vaxmoratorp.

Här finns en länk till en beskrivning för denna stig: Urtid-Istid-Nutid (vaxmoratorp.se)