Törnskogen

Törnskogen brukar kallas för Sollentunas vildmark och tillhör ett av kärnområdena inom Rösjökilen. Området ligger i nordöstra delen av Sollentuna och sträcker sig in i Upplands-Väsby kommun. Södra Törnskogen är namnet på naturreservatet inom Sollentunas gränser. Även Upplands-Väsby har inrätta ett naturreservat på sin sida kommungränsen i norra Törnskogen.

Naturen och landskapet är väldigt varierat. I Törnskogen finns en mosaik av olika skogstyper där urgamla tallhällmarker och granskog är de dominerande skogstyperna. Skogen blandas med våtmarker som mossar och våtmarker samt odlade marker. Denna variation av miljöer ger förutsättningar för områdets rika djur- och växtliv. Naturen är kuperad och man får en vacker utsikt från de högsta hällmarkerna. Ner mot Norrviken sluttar det brant och den otillgängliga terrängen här har hindrat skogsbruk. Därför finns det på flera ställen längs med Norrvikens strand avsnitt med närmast urskogsliknande karaktär. Strandremsan kantas av alar och här kan man t.ex. få syn på bävrar.

Snuggan är en liten men mycket intressant sjö i Törnskogen. Den är ganska unik i Rösjökilen med sitt naturligt låga pH-värde (surt vatten) och näringsfattiga vatten. Törnskogsmossen är kommunens största mosse och ligger i samma vattensystem som Snuggan.

Snuggan

Snuggan

I Törnskogen hittar du tre stycken temastigar anordnade av Naturskyddsföreningen.
Vildmarksstigen är en 13 km lång rundtur genom Törnskogens många olika biotoper. Start och slut vid Vaxmora torp. 40 platser med typiska växter och djurarter är beskrivna.
Fornstigen Långbroleden är en 3.5 km lång vandringsled där den förhistoriska Långbroleden har gått med beskrivning av fornlämningar utmed leden. Startar vid Gustavsberg och slutar vid Fornboda. Med hjälp av busslinje 527, som vissa turer går till Fornboda, klaras återresan.
Urtid-Istid-Nutid är en 5.2 km lång lärstig där alla slags geologiska fenomen från urtidens bergarter via istidens jordarter, landhöjningens och nutidens påverkan på landskapet kan studeras. Stigen startar och slutar vid Vaxmoratorp.

Här finns en länk till en beskrivning för denna stig:

Urtid-Istid-Nutid (vaxmoratorp.se)

 

Allt du behöver veta om Törnskogens naturreservat finner du i Boken om Törnskogen”Boken om Törnskogen” som föreningen har gett ut. Boken kan köpas på Akademibokhandeln i Sollentuna centrum.