Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat är ca 188 hektar stort. Naturen består mestadels av skogsmark, både granskog, tallskog och sumpskogar, men även öppna betesmarker vid Södersätra i norra delen av reservatet. Området ingår i Rösjökilen.

Området är ett uppskattat friluftsområde med bland annat badplats, camping och motionsspår. Genom Rösjöskogen passerar du även om du vandrar på Roslagsleden.

Det finns utdikade områden inom området som bör läggas igen.

Särskilt Rösjö mosse är värt att kommentera. Där har ett område dikats ut för odling, vilket senare blivit planterat med gran. Denna granskog blev naturreservat för ganska länge sedan tack vare de stora granarna. Ganska intressant att planterad gran på åkermark fått en sådan status. Nu ingår det området i Rösjöskogens naturreservat, och granarna dog vid torkan för ett antal år sedan. Våtmarken bör återställas.

Kolartorp

Kolartorp