Extra/fortsatt kretsstämma 26 april

Medlemmar kallas till fortsatt/extra stämma för  att besluta om bordlagda punkter: Naturskolan onsdagen 26 april klockan 1900 §8 Revisorernas berättelse §9 Fastställelse av resultat- och balansräkning §10 Fastställelse om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning Årsredovisning Naturskyddsföreningen Sollentuna 2022              

Läs mer

Strandnära bebyggelse norr om Jästbolaget

    Det pågår ett planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse norr om Jästbolaget mellan motorvägen och Norrvikens strand. Kretsen menar att denna natur har för högst värde om man bevarar den strandnära värdefulla miljön, och att lokalisera nya bostäder. om man vill bygga sådana, runt Rotebro station. Med därmed ökad befolkning ökar ytterligare värdet av […]

Läs mer